ALGEMENE VOORWAARDEN VARIONED


1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van VarioNed wordt gesloten.

1.2 Producten en diensten van VarioNed: de door VarioNed te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van VarioNed.


2. Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met VarioNed.

2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever cq derden zijn voor VarioNed niet bindend en niet van toepassing.


3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege VarioNed gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door VarioNed schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.

3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door VarioNed heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.


4. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het elektronisch bestelformulier is, ingevuld en van "akkoord" voorzien door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door VarioNed.

4.2 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4.3 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.


5. Duur en beëindiging

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen

5.2 De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

5.3 VarioNed kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens VarioNed niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.4 VarioNed heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft VarioNed het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g.adultpages te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.


6. Levering en leveringstijd

6.1 Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van VarioNed zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.


7. Overmacht

7.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

7.2 VarioNed is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.


8. Prijzen

8.1 Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

8.2 VarioNed heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.


9. Betalingsvoorwaarden

9.1 Opdrachtgever gaat ermee akkoord offertes, facturen, herinneringen, aanmaningen, sommaties en andere betalingsberichtgevingen uitsluitend per e-mail te ontvangen.

9.2 Opdrachtgever gaat ermee akkoord alle persoonlijke gegevens in Project Management up-to-date te houden en te allen tijde per e-mail bereikbaar te zijn.

9.3 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van VarioNed.

9.4 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

9.5 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt VarioNed het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.

9.6 VarioNed stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

9.7 Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

9.8 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de VarioNed kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de VarioNed een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

9.9 Betaling van de verschuldigde kosten zal plaats vinden door middel van een toegezonden factuur per e-mail

9.10 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan VarioNed is voldaan.

9.11 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient VarioNed het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onmiddellijk aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

9.12 De betaling van het totale factuurbedrag dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.

9.13 Na het verstrijken van 21 dagen na factuurdatum is de cliënt van rechtswege in verzuim; de cliënt is vanaf het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag, een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

9.14 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de cliënt zullen de vorderingen van VarioNed en de verplichtingen van de cliënt jegens VarioNed onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.15 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10. Aanmaningskosten

10.1 Eerst na het niet reageren op de eerste herinnering, zal een aanmaning verstuurd worden inclusief aanmaningskosten. VarioNed is gerechtigd aanmaningskosten in rekening te brengen van 1 % over het openstaande factuurbedrag. De aanmaningskosten zijn niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na dagtekening de eerste aanmaning.

11. Incassokosten

11.1 Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. In ieder geval is de cliënt verschuldigd:

- Over de eerste € 2.950,00 15 %

- Over het meerdere tot € 5.900,00 10 %

- Over het meerdere tot € 14.750,00 8 %

- Over het meerdere tot € 59.000,00 5 %

- Over het meerdere 3 %

11.2 Indien VarioNed aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Op alle door of voor VarioNed ontworpen, gemaakte of gebruikte scripts, dynamische applicaties en software rust het auteursrecht bij VarioNed, ook nadat de overeenkomst tussen VarioNed en de opdrachtgever haar beslag heeft gevonden.

12.2 Het is de opdrachtgever verboden de in lid 1 genoemde scripts, dynamische applicaties en software te (doen) gebruiken voor andere dan door VarioNed verzorgde publicaties.

12.3 Bij overtreding van dit gebod verbeurt de opdrachtgever een boete van à 1.000,- per plaatsing, zulks onverlet de bevoegdheid van VarioNed om volledige schadevergoeding terzake te vorderen en onverlet de bevoegdheid van VarioNed om stopzetting van de plaatsingen op straffe van een dwangsom te vorderen.

12.4 De opdrachtgever garandeert VarioNed dat indien zij zelf scripts, dynamische applicaties, software, afbeeldingen, foto's, teksten, tekeningen of ontwerpen aanlevert, hierop geen auteursrechten van derden rusten.

12.5 VarioNed wordt door de opdrachtgever volledig gevrijwaard voor aanspraken door derden op grond van onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijke beschermde bescheiden die door de opdrachtgever aan VarioNed zijn aangeleverd.

12.6 Indien en voor zover VarioNed door een derde terzake van vermeende inbreuk op auteursrechten wordt aangesproken zijn alle kosten voor juridische bijstand die VarioNed ter afwering van de vordering redelijkerwijze moet maken voor rekening van de opdrachtgever, zulks ongeacht de vraag of de aanspraak van die derde terecht is.


13 Eigendomsvoorbehoud

13.1 Het door VarioNed vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van VarioNed.


14. Aansprakelijkheid

14.1 VarioNed is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar VarioNed weinig of geen invloed op kan uitoefenen. VarioNed kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met VarioNed of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met VarioNed.

14.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is VarioNed slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van VarioNed voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

14.3 Opdrachtgever vrijwaart VarioNed voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van VarioNed.

14.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. VarioNed kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. VarioNed is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

14.5 VarioNed is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

14.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die VarioNed mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

14.7 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan VarioNed. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die VarioNed als gevolg daarvan lijdt.


15. Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.


16. Buitengebruikstelling

16.1 VarioNed heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens VarioNed niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. VarioNed zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van VarioNed kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

16.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door VarioNed gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot €. 50,- excl. BTW.


17. Reclame

17.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens VarioNed vervalt.

17.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van VarioNed.

17.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

17.4 Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.


18. Wijziging van de voorwaarden

18.1 VarioNed behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

18.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

18.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.


19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

19.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen VarioNed en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

19.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing


20. Sub-hosting

20.1 Het is niet toegestaan pakketten te verkopen als reseller onder uw eigen domein. VarioNed neemt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Bij wederverkoop van sub-hosting onder uw domein heeft VarioNed het recht per onmiddellijke ingang uw account op te zeggen.

Aldus gelezen en goed bevonden, opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en accepteert deze voorwaarden door de "AKKOORD" optie aan te vinken in het bestelformulier en deze per e-mail te verzenden aan VarioNed (info@varioned.nl). Deze voorwaarden maken dan ook onverbrekelijk deel uit van het verzonden bestelformulier.

 

VarioNed - 12 mei 2008