Selecteer merk:
Selecteer model:

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1 Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: MIJN BEDRIJF, gevestigd te Lelystad; de Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst sluit, onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of jegens wie Leverancier enige (rechts-) handeling verricht;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Leverancier en de Klant, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan;
Producten: alle zaken en direct met de levering van die zaken samenhangende diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
Toeleverancier: de fabrikant van de Producten en/of degene van wie Leverancier ze heeft betrokken.

2 Toepasselijkheid
De Voorwaarden zijn onderdeel van alle Overeenkomsten en van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van partijen. Leverancier wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk af. Indien tussen partijen ter zake van de Producten een service-overeenkomst wordt gesloten, zijn op die service-overeenkomst, afhankelijk van het soort Producten, tevens
specifieke algemene service-voorwaarden van Leverancier van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de service-voorwaarden.

3 Aanbiedingen, totstandkoming en wijzigingen van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten
3.1 Een aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Een Overeenkomst komt tot stand indien en voorzover Leverancier een order schriftelijk aanvaardt of daaraan uitvoering geeft. Wijzigingen/aanvullingen in/op een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien Leverancier ze schriftelijk vastlegt en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
3.2 Alle opgaven door Leverancier van getallen en/of andere aanduidingen van Producten zijn met zorg gedaan, maar Leverancier kan er niet voor instaan dat er geen afwijkingen zullen zijn. Getoonde monsters, tekeningen, foto`s of modellen zijn slechts aanduidingen. Leverancier kan voorts Producten danwel onderdelen daarvan betrekken bij andere Toeleveranciers, dan aanvankelijk overeengeko-men. Wanneer Producten zodanig afwijken van Leverancierīs eerder gedane opgaven, dat de Klant niet meer in redelijkheid tot afname daarvan kan worden verplicht, kan deze de Overeenkomst ontbinden, voorzover dat in redelijkheid noodzakelijk is.
3.3 Partijen kunnen overeenkomen dat de Producten eerst op zicht worden afgeleverd. De Klant kan alsdan binnen de overeengekomen zichttermijn de Overeenkomst schriftelijk ontbinden. Alsdan dient hij de Producten in originele staat en in de originele, onaangebroken verpakking op eigen kosten binnen de zichttermijn te retourneren. Tenzij anders overeengekomen is de zichttermijn 15 dagen, te rekenen na aflevering.
3.4 Van de onder 3.3 genoemde zichtregeling zijn uitgesloten:
a. Software, waarvan de verpakking is geopend dan wel het zegel van de fabrikant is verbroken
b. Licenties, die op naam van de Klant zijn gezet
c. Producten die speciaal voor de Klant zijn aangekocht en niet uit het standaard assortiment van Leverancier is geleverd.

4 Prijzen
4.1 De prijzen voor Producten staan in Leverancier`s laatst gedrukte prijslijst. Prijzen zijn uitgedrukt in Nederlandse guldens, Belgische valuta of Euro en exclusief omzetbelasting.
4.2 De prijzen zijn gebaseerd op bij het samenstellen van de prijslijst geldende wisselkoersen. Indien deze (in belangrijke mate) wijzigen, is Leverancier, ook na het sluiten van de overeenkomst, gerechtigd de prijs dienovereenkomstig bij te stellen.
4.3 In alle andere gevallen is Leverancier ook na het sluiten van de Overeenkomst bevoegd kennelijke fouten in de prijsstelling te corrigeren, wanneer deze prijsstelling evident onjuist is en berust op een kennelijke verschrijving of drukfout.
4.4 Bij Overeenkomsten met een geldelijke waarde, kleiner of gelijk aan Ä 210,- gelden extra administratiekosten danwel vrachtkosten.
Voor Overeenkomsten met een geldelijke waarde, groter dan Ä 210,- wordt een kleine geldelijke vergoeding voor administratie- en vrachtkosten berekend.
4.5 De actuele bedragen voor administratie- en vrachtkosten staan altijd vermeld in de meest recente catalogi van Leverancier alsmede op Leveranciers internet sites.

Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW †††† Copyright 2006 alle-autos.nl  |  Algemene voorwaarden  |